Legislatíva

icon-rybarska-legislativa

 

z 15. februára 2002, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb.

.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

.

uverejnené v decembri 2003

.

rozpracováva základnú koncepciu činnosti a organizácie práce zväzu,jeho organizačných zložiek a orgánov.

.

platný od 1.1.2008 – upravuje postihy za priestupky v oblasti výkonu rybárskeho práva

.

Rada SRZ v súlade s § 11, ods. 5, Stanov SRZ vydáva tento volebný poriadok s platnosťou od 1. 1. 2000.

.

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ s platnosťou od 1. januára 2012 túto záväznú smernicu